RM Rudolf Müller

Fremdsprachenlexikon: Die wichtigsten Isolierbegriffe in fünf Sprachen

Die Kommunikation in der Welt der technischen Isolierung ist bisweilen nicht einfach. Besonders im Austausch mit europäischen Kollegen kann es hilfreich sein, wenn man Fachbegriffe verständlich übersetzen kann. TI – Technische Isolierung stellt Ihnen dafür ein kleines, fünfsprachiges Lexikonmit wichtigen Fachbegriffen aus der technischen Isolierung zur Verfügung – mit Übersetzungen in Englisch, Spanisch, Polnisch und Serbo-Kroatisch.
Das Lexikon wird regelmäßig ergänzt, weitere Begriffe folgen in Kürze.

Erläuterung zu Abkürzungen:

  • v. = neutrum/verbum, Neutrum, Verb
  • m. = maskulum, männlich
  • f. = feminam, weiblich

DEUTSCHENGLISCHSPANISCHPOLNISCHSERBO-KROATISCH
abbinden – v.to set hardfraguarutwardzać, twardniećpovezati stvdnuti
Abbindezeit – f.setting timetiempo de fraguadoczas utwardzania, czas wiązaniavrijeme vezivanja
abdichten – v.to sealsellaruszczelniać, wypełniać, izolowaćbrtviti
Abflachung – f.recessaplanamientospłaszczenie, wyrównaniesrubljene
abglätten – v.to smoothalisar(wy)gładzić, polerowaćpolirati
Abhängung – f.hangersuspensiónzawieszenie, podwieszenieovječenje/ podkonstrukcija
Ablüften – n.evaporationevaporaciónwywiewanie, (od)parowanie, ulatnianieispariti, isparivanje
Abnahme der Bauleistung – f.construction inspectioninspección de obrasodbiór robót budowlanychprihvaćanje radova
Abrechnung – f.measuring & billingvaloraciónrozliczenie, obrachunekobračun
Abrieb – m.abrasionabrasiónścieranie, zużycie, abrazjaabrazija
Abriebschutz – m.anti-abrasionantiabrasiónochrona przed ścieraniemzaštita od abrazije
Abschirmblech – n.enclosing sheetchapa de protección (traceado)ścianka ekranująca, ekran arkusz ochronnylimeni zaslon
Abschottung – f.bulkheadingaislamientoprzegrodzenie ściankami, wstawianie grodzi, izolacjapregrada
abschrägen – v.to chamferbiselarścinać krawędzie, ukosować, fazowaćskošavati
Absorption – f.
Saugfähigkeit – f.
absorption (water)absorción de aguaabsorpcja, wsiąkliwość, chłonność, zdolność wysysania, po/wchłanianie, nasiąkliwośćapsorpcija (vode)
Abweichung – f.deviationdesviaciónodchylenie, odchyłkaodstupanje
Abweiser – m.
Regenabweiser – m.
rain deflectordeflector de lluviaodbój, warstwa ochronna, odparowanie rzutowedeflector, deflector kiše
Abwicklung – f.developmentdesarrolloodwijanie, rozwijanie rozwinięcie, wykonanie, realizacjarazrada
Adhäsion – f.adhesionadhesiónadhezja, przyleganie przyczepnośćadhezija
Akustik – f.acousticacústicaakustykaakustika
Aktivator – m.activatoractivadoraktywator, czynnik pobudzającykatalizator/ aktivator
Allgemeine technische Vertragsbedingungen (ATV)standard terms and conditionscondiciones técnicas generales del contratoogólne techniczne warunki umowyopći technički uvjeti ugovora
Altern – n.ageingenvejecimientostarzenie (się)vijek trajanja starenje (mate- rijala)
Aluminium – n.aluminiumaluminioaluminiumaluminij
Aluminiumblech – n.aluminium sheetaluminio (chapa de)blacha aluminiowaaluminijski lim
Aluminiumfolie – f.aluminium foilaluminio (hoja de) Lámina de aluminiofolia aluminiowaaluminijska folija
Aluminiumsilikatfaser – f.aluminium silicate fibrefibra de silicato aluminadowłókno glinokrzemowealuminijsko silikatno vlakno
Aluzinkblech – n.aluminium/ zinc coated steel sheetaluzincblacha powlekana aluminium/cynkiempocinčani aluminijski lim
anbringen – v. anwenden – v.to applyaplicarprzymocować, umieszczać, zastosować, nanieśćnanositi
Anbringen – n.applicationaplicaciónnakładanie, stosowanie, przymocowywanie, nanoszenienanosenje
anreißen – v.to scribetrazarzaznaczać, trasować, naddzieraćucrtati/obiljžiti
Anstrich – m.paint, coatpinturapowłoka malarska, pokrycie malarskie, malowaniepremaz
Anwendungsgrenztemperatur – f.maximum service temperatureTemperatura máxima de serviciomaksymalna temperatura zastosowania, graniczna temperatura roboczamaksimalna radna tempera- tura
Apparat – m.applianceaparato (equipo)aparat, urządzenieaparat
Armaturenkappe – f.fittings captapa de griferíakaptur na armaturę, pokrywa na armaturęarmaturna kapa
armieren – v.to reinforce, to sheathereforzarzbroić, wzmocnićarmirati
Armierung – f.reinforcementrefuerzozbrojenie, uzbrojenie, wzmocnieniearmiranje
Asbest – m.asbestosamiantoazbestazbest
Asbestfaser – f.asbestos fibrefibra de amiantowłókno azbestoweazbestna vlakna
Auflager – n.support, bearing, bolsterapoyopodpora, łożyskoležaj
Aufmaß – n.measuringmétodo de mediciónnaddatek obróbkowy, obmiar robót budowlanychizmjer
Aufmaßrichtlinien – f. pl.rules of measurementnormas de mediciónzasady pomiarówpravila mjerenja
Ausdehnung – f.
Dilatation – f.
dilatationdilataciónrozszerzanie się, rozciągłość, dylatacjaširenje/ dilatacija
Ausdehnung – f.expansionexpansiónrozszerzanie się, rozciągłość rozszerzalnośćekspanzija